Dokter Bosman

Posted on 5 november 2019

6


GGZ instelling ‘Dokter Bosman’ dreigt failliet te gaan. Zij helpen mensen met bijvoorbeeld depressies, Burn-out of ADHD.  Follow The Money schreef er een schokkend verhaal over. In het nabije verleden heeft ‘Dokter Bosman’ veel te veel gedeclareerd. Gemeenten willen het teveel betaalde geld terug. Investeringsmaatschappij DRB wil ‘Dokter Bosman’ wel overnemen. Want zij denken forse winsten te kunnen behalen in de GGZ-groeimarkt. Maar gemeenten moeten dan wel de helft van het bedrag dat ze nog tegoed hebben kwijtschelden. Maar dat is apart. Foutief en teveel factureren. Financieel wanbeleid plegen. En dan door een commerciële partij worden overgenomen op voorwaarde dat gemeenten voor de ellende opdraaien. Het moet niet gekker worden. Daarom heb ik samen met collega Joba van den Berg de volgende vragen gesteld.

Vragen van de leden Peters en van den Berg (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de financiële toestand van GGZ-instelling Dokter Bosman

 

1.

Heeft u kennisgenomen van het artikel van Follow The Money waaruit blijkt dat een investeringsmaatschappij de GGZ-instelling Dokter Bosman wil redden, maar dat zij daarvoor eisen dat tal van gemeenten de helft van de schulden kwijtschelden? 1)

 

2.

Deelt u de mening dat het onwenselijk en immoreel is als gemeenten op deze wijze min of meer gedwongen worden om gemeenschapsgeld te gebruiken om een commerciële partij een zorginstelling te laten redden waarmee zij verwachten op termijn forse winsten te kunnen behalen? Zo nee, waarom niet?

 

3.

Klopt het dat de Dokter Bosman groep schulden bij de gemeenten van de regio Utrecht West heeft opgebouwd doordat is gebleken dat er in de periode 2016 tot 2018 veel te veel is gedeclareerd? Zo ja, kan hier naar uw mening sprake zijn van fraude, of ligt hier een andere oorzaak aan ten grondslag?

 

4.

Is er bekend hoeveel gemeenten in totaal vorderingen hebben bij de Dokter Bosman groep? Zo ja, om welk totaalbedrag gaat het?

 

5.

Wat is de reden dat de Dokter Bosman groep een vordering van de Belastingdienst heeft ter waarde van 1,3 miljoen euro?

 

6.

Klopt het dat de Dokter Bosman groep jarenlang jaarrekeningen te laat of helemaal niet heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of het ministerie van VWS? Wat is de reden dat het jaarverslag van 2016 niet is ingediend?

 

7.

Kunt u zich voorstellen dat de prognose van DRB kan kloppen dat er met de GGZ-instelling op korte termijn een netto resultaat van 1,4 miljoen euro winst te behalen valt? Zo ja, wat vindt u hier van?

 

8.

Welke acties hebben toezichthouders als de IGJ en NZA tot nog toe ondernomen richting de Dokter Bosman groep? Heeft de IGJ signalen over financiële problemen gedeeld met de Jeugdautoriteit? Indien er geen acties zijn ondernomen: waarom niet?

 

9.

Op welke wijze is de zorg van de ongeveer 400 jeugdzorgcliënten van de Dokter Bosman groep geborgd?

 

10.

Hebben het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) en/of de Jeugdautoriteit een rol bij het bemiddelen in een dergelijke zaak waarbij de continuïteit van jeugdzorg in het geding is?

 

11.

Is de subsidieregeling die u hebt aangekondigd in uw brief van 11 oktober 2019 waarmee tijdelijke liquiditeitssteun toegekend kan worden als de zorgcontinuïteit van jeugdhulpaanbieders geborgd kan worden, al operationeel? Zou deze casus in aanmerking kunnen komen voor deze subsidieregeling? 2)

 

12.

Kunt u aangeven of de meldplicht in het kader van de nieuwe Wet Toelating Zorg Aanbieders in een dergelijke casus de gemeente handvatten zou geven om bij de zorgaanbieder striktere voorwaarden te kunnen stellen?

 

 

  1. Follow The Money, “Zorgdrama in Oudewater legt duivels dilemma bloot”, 1 november 2019
  2. Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 32620, nr. 235
Posted in: Uncategorized