Bijdrage AO kindermishandeling e.a.

Posted on 4 april 2018

0


Voorzitter,

Volgens een rapport van de inspectie voor de volksgezondheid en jeugd, krijgen negen van de tien jongeren die te maken hebben gehad met loverboys niet de juiste hulp. Het beschikbare aanbod van ge­spe­ci­a­li­seer­de hulp voor deze slachtoffers blijkt nog onvoldoende bekend bij de verwijzers. Bovendien blijken wachtlijsten snelle hulp in de weg te staan.

Voorzitter,

  1. Is de minister bekend met het rapport van de inspectie voor volksgezondheid?
  2. Herkent de minister zich in de conclusies en aanbevelingen?
  3. Wat gaat de minister doen, vooral om de bekendheid met hulpverlenerstrajecten voor de verwijzers bekend te maken.
  4. Herkent de minister dat er wachtlijsten zouden zijn voor deze vorm van hulp? Is er dan wel aanbod genoeg, of spelen er andere problemen?

Voorzitter,

Vrouwen in de vrouwenopvang raken verstrikt in de financiële regelingen. Nog sterker, regelingen zijn zo ingewikkeld geworden dat het bijna onmogelijk is om zelfstandig je weg te vinden in deze papieren werkelijkheid.

Afgelopen december bracht ik een werkbezoek aan de vrouwenopvang in het midden van het land. Niet zo lang daarna kreeg ik telefoon van een vrouw die ik daar had leren kennen. Oorspronkelijk kwam ze uit gemeente A. Ze had een kind met een rugzakje dat vervoerd moest worden vanuit gemeente A naar een school in gemeente B. De vrouwenopvang lag in gemeente C. Twee maanden lang wilden gemeente A wel betalen voor vervoer van het kind van C naar B. Daarna niet meer. De vrouw in kwestie kreeg over zes weken de sleutel van een huis in gemeente D. Gemeente D wilde wel betalen voor vervoer naar school. Maar pas vanaf de datum dat het kind in die gemeente woonde. Gemeente C wilde die zes weken wel betalen voor het vervoer van het kind. Maar niet naar gemeente B. Want in gemeente E lag een school die hetzelfde onderwijs bood. En dat was dichterbij. En nu? De taxi zelf maar betalen? Tijdelijk een nieuwe school zoeken? Een aantal vragen aan de minister:

  1. Is de minister het met me eens dat de financiële en administratieve lasten van vrouwen in de maatschappelijke opvang onverantwoord groot zijn,
  2. Is de minister zich er bewust van dat veel vrouwen in de opvang genoodzaakt zijn om schulden te maken. Terwijl dit van niemand de bedoeling is?

Voorzitter,

In dit geval was het gemakkelijk opgelost. Drie telefoontjes naar de wethouders van gemeente A, C en D en het was geregeld. Maar dit kan tocht niet? En dit is dan een enkelvoudig simpel probleem.

Voorzitter,

  1. Is de minister het met het CDA eens dat de regels er voor de mens horen te zijn en niet andersom?
  2. Hoe gaat de minister bevorderen dat dit, zeker voor deze kwetsbare maar o zo sterke doelgroep snel ook de werkelijkheid wordt. Graag een toezegging op dit vlak.

Voorzitter,

Kindermishandeling kent vele vormen. Feit is dat stress rond (vecht) scheidingen een factor van belang kan zijn. Het platform scheiden zonder schade, biedt in haar verslag vele aanbevelingen. Een daarvan is het vergroten van de toegankelijkheid van relatie- en gezinstherapie. Hoe staat de minister tegenover deze aanbeveling?

Voorzitter, tot slot,

  • Sinds kort is op alle basisscholen in Heerlen het project “Handle with Care” gestart. De pilot houdt in dat de politie de school inlicht over de betrokken kinderen als zij vanwege huiselijk geweld ergens thuis moeten ingrijpen. Het kind kan hierdoor beter worden opgevangen op school. Dat lijkt me een mooi project. Kent de minister dit project en zou hij willen onderzoeken of – en zo ja hoe – ook in andere gemeenten dergelijke projecten opgezet zouden kunnen worden?
  • In het regeerakkoord is afgesproken dat de Verklaring Omtrent Gedrag gratis wordt voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Kan de minister voor Rechtsbescherming de stand van zaken hiervan geven?

Tot zover

Posted in: Uncategorized