Man in WLZ-instelling, kinderen geen kinderopvangtoeslag

Posted on 5 april 2018

0


Vragen van de leden Peters en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van SZW en de staatssecretaris van financiën over een gezin waarvan de vrouw werkt, de man permanent in een WLZ-instelling verblijft en de kinderen dus geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat de man niet werkt (het derde voorbeeld van deze situatie) ondanks dat in dit in 2002 in de wet geregeld zou worden

1. Heeft u kennis genomen van de zaak van dhr. W, die na een ongeluk blijvend in een WLZ-instelling verblijft en twee kleine kinderen en een werkende echtgenote mevr. C heeft? (casus ondershands verstrekt aan de regering)
2. Klopt het dat mevr.C. geen recht heeft op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst/toeslagen, omdat haar echtgenote niet werkt en dus geacht wordt voor de kinderen te zorgen?
3. Klopt het dat de gemeente op dit moment onder een sociaal medische indicatie in dit geval kinderopvangtoeslag kan toekennen?
4. Bent u ervan op de hoogte dat dit gezin recht heeft op een zeer lage beperkte bijdrage in de kinderopvang in de gemeente waarin zij wonen?
5. Bent u ervan op de hoogte dat veel gemeentes voor de SMI een relatief lage inkomensgrens hanteren (tussen de bijstandsnorm en 150% wettelijk minimumloon)? (bron: Kinderopvang en sociaal medische indicatie, een scenariostudio, 2014)
6. Bent u ervan op de hoogte dat ouders met een inkomen op 150% Wettelijk minimumloon volgens de tabel 90,4% van de kosten van kinderopvang van het eerste kind vergoed krijgt en 94,4% van de kinderopvang van het tweede (en volgende) kind? (bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/tabel-kinderopvangtoeslag-2018)
7. Begr
8. Wat raadt u deze ouder aan? Moet zij ophouden met werken? Bent u ook bereid contact met haar en/of de gemeente op te nemen?
9. Klopt het dat er wel recht bestaat op de kinderopvangtoeslag indien de partner een inburgeringscursus volgt (artikel 1.6g van de wet kinderopvang), een reintegratie-traject volgt of een opleiding volgt, omdat je dan niet in staat bent tegelijkertijd voor je kinderen te zorgen?
10. Herinnert u zich dat bij de wet op de kinderopvang in 2002 ook artikelen zaten die luidden:
“Artikel 6, eerste lid

‘Een ouder heeft voor een tegemoetkomingsjaar aanspraak op een tegemoetkoming van het Rijk, indien de ouder in dat jaar:

[…]

k. behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie personen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking en voor wie bij besluit als bedoeld in artikel 23 is vastgesteld dat een of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken, of

l. een kind heeft ten aanzien van wie, bij besluit als bedoeld in artikel 23, is vastgesteld dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van dat kind noodzakelijk is.’

Artikel 23

‘1. Het college van burgemeester en wethouders stelt op aanvraag van de ouder vast of hij of zijn partner dan wel het kind van de ouder een geïndiceerde persoon is als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel k of l, en in welke mate uit dien hoofde, voor zover andere voorzieningen geen passender oplossing kunnen bieden, kinderopvang in de zin van deze wet noodzakelijk is.

2. Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de ouder zijn woonplaats heeft als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, en 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.”
Maar dat deze artikelen tot op heden nog steeds niet werking zijn getreden? (bron: Kamerstukken II 2001/02, 28 447, nr. 2 en 3)

11. Herinnert u zich dat de CDA fractie deze problematiek twee keer eerder aan de orde gesteld heeft en dat het in beide casussen niet leidde tot een oplossing (Kamervragen 1791 2014/15 en Kamervragen 358, 2011/12)?
12. Waarom is bij het onderzoek naar de SMI wel gekeken naar de gemeentelijke regelingen, zijn ellenlange vragenlijsten opgesteld, maar is er niet gekeken wie er buiten de boot vielen en zijn er geen gesprekken geweest met mensen die een sociaal maatschappelijke indicatie wel of niet kregen? (bron: Kinderopvang en sociaal medische indicatie, een scenariostudio, 2014)
13. Bent u bereid om een structurele oplossing te bieden voor in ieder geval de situatie waarbij een partner in een WLZ instelling verblijft door de betreffende artikelen van de wet in werking te laten treden en mensen die in een WLZ instelling verblijven hieronder te laten vallen?
14. Indien u de betreffende artikelen niet in werking laat treden, welke boodschap heeft u dan voor deze kleine groep ouders, van wie een van de partners in een WLZ-instelling verblijft en de andere werkt en voor de kinderen zorgt?
15. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?

Posted in: Uncategorized