Participatiewet

Posted on 30 september 2014

5


Vanaf 1 januari 2015 treedt de participatiewet in werking. Dat is een wet die gemeenten verantwoordelijk maakt voor alle regelingen voor mensen met een uitkering of een afstand tot de arbeidsmarkt. Over de zogenaamde participatiewet is veel gezegd en veel geschreven. Maar over twee dingen die wel in de wet staan en grote gevolgen hebben, wordt nauwelijks gesproken. Namens twaalf wethouders uit Noordoost Brabant heb ik daarom een brief geschreven naar de vaste Kamercomissie Sociale zaken en Werkgelegenheid. 

Ten eerste maak ik me zorgen over mensen die op dit moment op een wachtlijst staan om te gaan werken binnen de Sociale Werkvoorziening. Het liefste willen gemeenten juist deze kwetsbare groep zo snel mogelijk plaatsen. Maar binnen de participatiewet krijgen gemeenten geen geld meer om deze mensen naar werk te begeleiden. Geld krijgen gemeenten alleen voor mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Gemeenten staan nu voor een vervelende keuze. Gemeenten bieden mensen die op de wachtlijst staan met een WSW indicatie geen traject aan in het kader van de participatiewet. Of gemeenten zoeken geld binnen hun begroting om die trajecten uit algemene middelen te betalen. Omdat gemeenten niet bulken van het geld, is de keuze waarschijnlijk snel gemaakt. Is dat wat we willen?

Ook maak ik me grote zorgen over mensen met de grootste afstand tot regulier werk. De participatiewet gaat uit van loonkostensubsidie. Dat wil zeggen dat als een werkgever iemand in dienst neemt die zestig procent kan presteren, de gemeente de overige veertig procent tot aan het minimumloon aanvult. In de wet staat dat loonkostensubsidie maximaal 70% van het minimumloon mag bedragen. Mensen met een loonwaarde onder de dertig procent kunnen dus niet meer werken. Op dit moment ligt die ondergrens rond de vijftien procent. Veel mensen die nu nog toegang hebben tot gesubsidieerde arbeid, hebben dat straks niet meer. Daarme dreigen zij tussen de wal en het schip te vallen. Is dat wat we willen?

Mijn oproep aan de Tweede Kamer is om nog eens heel erg goed te kijken naar deze twee punten uit de participatiewet. Ik heb het gevoel dat dat nog niet goed gedaan is. Gemeenten willen graag mensen helpen, maar moeten daar wel voldoende middelen voor krijgen. Want bijbetalen vanuit eigen middelen, dat gaat niet. Geachte kamerleden, zorgt u er alstublieft voor dat gemeenten ook middelen krijgen om mensen met een wsw indicatie aan het werk te helpen. En zorg er voor dat mensen aan de absolute onderkant van de arbeidsmarkt recht houden op een betaalde baan en dus een beter leven. Dank u.

Posted in: Uncategorized