De gemeente betaalt, het Rijk bepaalt.

Posted on 14 mei 2013

9


In het onlangs afgesloten ‘sociaal akkoord’ zijn afspraken gemaakt tussen werkgevers en werknemers. De regering in den Haag heeft die afspraken onderschreven. Hoewel de gevolgen en de risico’s voor gemeenten enorm zijn, zaten gemeenten tijdens de onderhandelingen niet aan tafel. En naar hun mening is niet gevraagd. Kort samengevat mogen gemeenten uitvoeren en  betalen. En moeten ze verder, ondanks de enorme risico’s, hun mond maar houden. Daar ben ik, en met mij alle overige wethouders ‘arbeidsmarkt’ in onze regio, niet blij mee. Vandaar dat we onderstaande brief naar de Tweede Kamercommissie Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben gestuurd.

Geachte commissie,

In het Sociaal Akkoord worden onder andere de contouren voor opnieuw een nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt geschetst. Door middel van dit schrijven geven wij als regionaal bestuurlijk overleg arbeidsmarktbeleid, waarin twaalf gemeenten in Noord Brabant Oost-Oost zich verenigd hebben, graag een reactie op dat onderdeel van het Sociaal Akkoord.

Allereerst willen wij onze verbazing uitspreken over het feit dat er in het Sociaal Akkoord tussen de sociale partners en het kabinet afspraken zijn gemaakt, die vergaande gevolgen hebben voor de gemeenten, zonder dat gemeenten of een vertegenwoordiger daarvan betrokken zijn bij de totstandkoming van die afspraken. We worden verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van door anderen gemaakte afspraken en de financiële effecten daarvan. Deze wijze van beleidsvorming en besluitvorming vinden wij hoogst onzorgvuldig en is slecht voor noodzakelijk stevig toekomstig draagvlak.

Voor wat betreft de inhoud van het Sociaal Akkoord willen wij benadrukken dat wij voorstander zijn van één integrale regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten wordt uitgevoerd. Noodzakelijke randvoorwaarden hierbij zijn ons inziens: maximale lokale beleidsruimte, beperkte regeldruk vanuit het Rijk en voldoende financiële middelen. Uit de over het Sociaal Akkoord verstrekte informatie begrijpen wij dat de zgn. 35 werkbedrijven, die verantwoordelijk worden voor de re-integratie van alle mensen met een functiebeperking, gaan opereren onder verantwoordelijkheid van gemeenten en de sociale partners. Het financiële risico voor deze werkbedrijven ligt echter eenzijdig en alleen bij de gemeenten. Dit is voor ons niet acceptabel.

Het kan niet zo zijn dat alleen gemeenten het financiële risico moeten dragen voor de gevolgen van beleid wat bij meerderheid door anderen is vastgesteld. Het is het een of het ander. Als we alleen het financiële risico moeten dragen, wensen we ook binnen eventuele centrale kaders de volledige bevoegdheid om noodzakelijk beleid voor de uitvoering te kunnen vaststellen. Als we die bevoegdheid moeten delen, dan zal ook het financiële risico gedeeld moeten worden. Overigens wijzen wij er in dit verband op, dat de tripartiete besturing van de arbeidsvoorziening in het verleden niet als erg gelukkig is ervaren.

In het Sociaal Akkoord is aangegeven dat de werkbedrijven gevormd worden uit de huidige Wsw-bedrijven. Dit zal leiden tot forse frictiekosten waarvoor financiering door de centrale overheid beschikbaar moet zijn. Gemeenten zijn niet in staat deze lasten te dragen.

Verder begrijpen wij uit het Sociaal Akkoord dat voor mensen met een functiebeperking een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling tot stand moet komen. Deze nieuwe regeling zal evenwichtig en goed afgestemd moeten zijn met wat gebruikelijk is op de reguliere arbeidsmarkt. Een te luxe regeling zal noodzakelijke doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt belemmeren en leiden tot het dichtslibben van de werkbedrijven. We kennen genoeg voorbeelden uit de Wsw, waar Wsw-werknemers meer verdienen dan reguliere werknemers met een vergelijkbare functie en om die reden nooit overstappen naar de reguliere arbeidsmarkt. Overigens zullen de exploitatiecijfers van de werkbedrijven in belangrijke mate bepaald worden door de kosten die voortvloeien uit de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling. Een zorgvuldige benadering is op dit punt ook noodzakelijk om te voorkomen dat gemeenten zich geconfronteerd zien met de verplichte afdekking van miljoenenverliezen van de werkbedrijven. In deze tijden waar financieel gezien de gemeenten het water reeds tot aan de lippen staat, zou dit volstrekt onverantwoord zijn.

Wij verzoeken u om bovenstaande punten te betrekken bij uw beoordeling van het Sociaal Akkoord en de verdere uitwerking daarvan.

Hoogachtend,

namens het portefeuillehouderoverleg

arbeidsmarktbeleid Noord Brabant Oost-Oost

drs. W.P.H.J. Peters,

voorzitter.

.

Posted in: Uncategorized