Clientelisme

Posted on 19 augustus 2011

0


Laatst werd me de vraag gesteld of een wethouder beschikbaar moet zijn voor individuele burgers die het niet eens zijn met het gemeentelijk beleid of de uitvoering daarvan. Mijn ongenuanceerde antwoord was: in principe niet.

Vastgesteld beleid

Gemeentelijk beleid wordt vastgesteld binnen de gemeenteraad en onder andere vastgelegd in zogenoemde verordeningen. Een wethouder moet zich houden aan afspraken met de gemeenteraad en mag daar niet van afwijken wanneer een individuele burger het niet eens is met het vastgestelde beleid. In zo’n geval worden burgers doorverwezen naar een volksvertegenwoordiger van een politieke partij. Het bevoordelen van individuele burgers door af te wijken van beleid na een gesprek met de wethouder heet clientelisme. En dat willen we niet.

 Interpretatie van beleid

Het kan zijn dat een burger het niet eens is met de manier waarop vastgesteld beleid wordt uitgevoerd. In zo’n geval bestaat er een vastgestelde bezwaarprocedure. Wanneer een wethouder die procedure zou doorkruisen door zich met individuele bezwaren bezig te houden ontstaat rechtsongelijkheid. Mensen die via de wethouder bezwaar indienen zouden bevoordeeld kunnen worden boven mensen die zich keurig aan de procedure houden. Ik vind dat niet wenselijk.

Schrijnende gevallen

Er zijn situaties en omstandigheden denkbaar waarin het afgesproken gemeentelijk beleid niet voorziet. Zulke onvoorziene omstandigheden moeten we goed  bekijken. Voor dergelijke gevallen bestaat de zogenoemde hardheidsclausule. Het college van b&w bekijkt zo’n dossier dan in gezamelijkheid. Dit om willekeur uit te sluiten.

Eerlijk, transparant en voorspelbaar

Het in principe niet beschikbaar zijn voor individuele bezwaren van burgers is geen kwestie van gebrek aan interesse of een gebrek aan empatie. Het is een kwestie van zo eerlijk, transparant en voorspelbaar mogelijk uitvoering willen geven aan met de gemeenteraad afgesproken beleid. Het is zeer belangrijk te weten wat er speelt in de maatschappij. Daarvoor zijn werkbezoeken, gesprekken met deskundigen, belangengroepen en individuele burgers erg belangrijk. Dit soort gesprekken vinden dan ook zeer regelmatig plaats. Aanleiding van zo’n gesprek zou geen individueel bezwaar moeten zijn.

Posted in: Uncategorized