Afwijzen VNG bestuursakkoord

Posted on 17 mei 2011

0


Op 21 april heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met de rijksoverheid overeenstemming bereikt in de vorm van een zogenaamd  onderhandelingsakkoord. In dit akkoord is afgesproken dat het Rijk een aantal taken overhevelt naar gemeenten, provincies en waterschappen. Daarbij gaat het ondermeer om onderdelen van de jeugdzorg en de awbz, maar ook over de Wet Werken naar Vermogen. Die wet bundelt de bijstandswet, de regelingen voor sociale werkplaatsen en de jonge arbeidsongeschikten (wajong). Die wet gaat dus echt over mensen die extra aandacht en zorg nodig hebben. In principe zijn we tevreden met een zogenaamde decentralisatie. Het doel meer mensen aan de slag te krijgen bij reguliere werkgevers steunen we ook.  In combinatie met enorme bezuinigingen en de lopende verplichtingen van de huidige WSW-ers is die taak alleen niet goed uit te voeren en dat zou ten koste gaan van kwetsbare mensen. Dat is niet acceptabel en niet te verkopen. We zullen als gemeente Oss op 8 juni dan ook tegen het voorgenomen bestuursakkoord stemmen.

Posted in: Uncategorized