Coronamiljarden in korte tijd uitgeven?

Posted on 23 april 2021

1


Het onderwijs krijgt vanwege corona een ongekende bak met geld en moet dat geld in korte tijd uitgeven. Het is de vraag of dat kan en of dat zo verstandig is. Vandaar de volgende (schriftelijke) vragen.

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Basis- en voortgezet onderwijs over de korte tijd die scholen krijgen om de coronamiljarden uit te geven

1. Bent u bekend met het bericht ‘Scholen krijgen te weinig tijd om coronamiljarden uit te geven’?

2. Wat vindt u van het signaal van het Onderwijs OMT dat het beter is om de periode van 2,5 jaar waarin scholen de coronamiljarden moeten besteden te verlengen?

3. Herkent u het beeld dat in het artikel wordt geschetst dat vanwege de korte periode waarin scholen het geld moeten besteden en de druk die daarmee gepaard gaat, scholen niet de tijd hebben om uit te zoeken wat de meest effectieve methodes zijn en daarmee het gevaar bestaat dat het geld niet op de meest effectieve wijze wordt ingezet? Zo ja, hoe denkt u scholen hierin te kunnen ondersteunen om te voorkomen dat over 2,5 jaar blijkt dat er nauwelijks resultaat is geboekt met alle miljarden?

4. Is de Minister het met het CDA eens dat door de gekozen opzet en snelheid waarmee middelen moeten worden uitgegeven scholen zich min of meer gedwongen voelen om externe commerciële partijen hun taak over te nemen?

5. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is ten aanzien van de zogenaamde menukaart waaruit scholen bewezen lesmethodes kunnen kiezen om de achterstanden weg te werken, is deze al operationeel en zo ja wordt hier door de scholen al veel gebruik van gemaakt?

6. Bent u op de hoogte van de voortgang van scholen om voor de zomer de achterstanden per leerling in beeld te hebben? 

7. Wat vindt u van de oproep van zowel het Onderwijs OMT als eerder ook door de Inspectie van het Onderwijs om de coronamiljarden niet alleen in te zetten om de corona-achterstanden weg te werken, maar ook om het onderwijs structureel te verbeteren vanwege de al voor corona dalende vaardigheden van leerlingen op de kernvakken als lezen, schrijven en rekenen?

8. Herkent u het beeld dat het Onderwijs OMT schetst dat scholen nog te weinig effectief bewezen methodes gebruiken? Zo ja, hoe denkt u dit te gaan veranderen en zo nee, waarom niet?

9.  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het eerstvolgende WGO Onderwijs en corona funderend onderwijs?

Bron: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2377792-scholen-krijgen-te-weinig-tijd-om-coronamiljarden-uit-te-geven.html

Posted in: Uncategorized