Moties WGO-Jeugd

Posted on 19 november 2019

1


Gisteren sprak de Tweede Kamer tijdens een zogenaamd Wetgevend Overleg over de begroting van VWS en meer specifiek het onderdeel jeugdzorg. Mijn bijdrage vind je hier. Tijdens het debat heb ik de volgende moties ingediend.

 

Genitale verminking (CDA/PVV)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat genitale verminking van meisjes binnen onder andere de Somalische gemeenschap nog steeds veel voorkomt;

constaterende dat ook in Nederland geboren meisjes een groot risico lopen besneden te worden.

van mening dat genitale verminking zware mishandeling is;

constaterende dat er tegen deze praktijken echter niet of nauwelijks opgetreden wordt;

verzoekt de regering, de mogelijkheden in kaart te brengen om genitale verminking nog gerichter binnen specifieke doelgroepen te kunnen signaleren, met goede voorlichting te komen over het feit dat meisjesbesnijdenis schadelijke mishandeling en onacceptabel is en ouders van meisjes die toch besneden worden strafrechtelijk te vervolgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Agema

 

 

klachten in de jeugdbescherming (CDA)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ieder mens recht heeft om een klacht in te dienen en dat een beroepsprocedure altijd mogelijk moet zijn;

constaterende dat binnen de jeugdbeschermingsketen dit om wel heel veel verschillende manieren mogelijk is;

constaterende dat jeugdzorgwerkers zich daarom tot twee jaar lang moeten verantwoorden rondom een enkel incident;

constaterende dat desondanks niet alle ouders zich gehoord voelen en jeugdwerkers onder zware druk komen te staan;

overwegende dat een heldere en eenduidige klacht en beroepsregeling binnen de jeugdbeschermingsketen noodzakelijk is;

verzoekt de regering om in overleg te treden met belangenorganisaties, onderzoekers en ervaringsdeskundigen om te komen tot een sterke vereenvoudiging van de klacht- en beroepsprocedures en de Kamer ieder half jaar over de voortgang hiervan te rapporteren.

Peters

 

 

Samenwerking instellingen (CDA/PvdA)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de raad voor de kinderbescherming en vaak ook de wijkteams veel overlap in taken rollen en verantwoordelijkheden hebben;

constaterende dat zij daardoor vaak min of meer het zelfde werk opnieuw en na elkaar doen;

constaterende dat er tevens veel onderling verloop van personeel is tussen deze instellingen;

verzoekt de regering om te komen tot een versimpeling van dit systeem door te onderzoeken of verregaande samenwerking dan wel fusie van instellingen mogelijk en wenselijk is en de Kamer ieder half jaar over de voortgang hiervan te rapporteren

Peters

Kuijken

 

Afbakenen jeugdzorg (CDA)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er de afgelopen jaren een enorme groei van het aantal commerciële aanbieders in de dyslexiezorg heeft plaatsgevonden;

constaterende dat deze bedrijven vaak zelf actief screenen op scholen, zelf de diagnose vaststellen en vervolgens zelf de behandeling uitvoeren;

constaterende dat deze bedrijven hiermee winsten maken uit budgetten die voor jeugdzorg bedoeld zijn;

van mening dat het bij veruit de meeste lees- en spellingsproblemen echter gaat om een leerprobleem en niet om een zorgprobleem.

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat dyslexiezorg voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs loopt en het oorspronkelijke budget van gemeenten over te hevelen naar het onderwijs.

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

 

Versterken eigen kracht (SGP-CDA-Groen Links)

De kamer gehoord de beraadslagingen

overwegende dat de Jeugdwet bepaalt dat gemeenten een jeugdhulpplicht hebben voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige of zijn ouders ontoereikend zijn;

overwegende dat versterking van de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van jeugdigen, hun ouders en sociale netwerk eraan kan bijdragen dat jeugdigen minder lang of intensief gebruikmaken van professionele jeugdhulp;

verzoekt de regering, om samen met de VNG te bezien hoe initiatieven die beogen de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken, zoals Eigen Kracht Centrale en Jouw Ingebrachte Mentor, beter benut kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Peters

Westerveld

 

Zorgcowboys (PVDA-CDA)

De kamer gehoord de beraadslagingen

overwegende dat goede zorg geleverd voor reële tarieven haalbaar en wenselijk is;

constaterende dat enkele zorgaanbieders buitenproportionele winsten behalen van soms wel 35%;

overwegende dat zogenaamde “zorgcowboys” de uitwassen van de marktwerking van het zorgsysteem zijn en moeten worden aangepakt;

verzoekt de regering, in samenspraak met de VNG en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd te onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om deze excessieve winstuitkeringen door jeugdhulpaanbieders tegen te gaan, en de Kamer hier voor 1 maart 2020 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Peters

Posted in: Uncategorized