Alimentatie

Posted on 26 maart 2019

0


Om beter te begrijpen wat er buiten de Haagse kaasstolp gaande is, gaan kamerleden op werkbezoek, ontvangen ze gasten, spreken ze zoveel mogelijk mensen of organiseren ze bijvoorbeeld een ronde tafelgesprek. Dat is een gesprek in de Tweede Kamer met specialisten en ervaringsdeskundigen op een bepaald onderwerp. Zo sprak de Tweede Kamer laatst over ‘werkende armen’. Mensen met een baan, maar die toch te weinig te besteden hebben.

Tijdens het gesprek kwam veel aan de orde. Zaken die bekend zijn, zaken die voor mij nieuw waren. Zaken waar iets aan te doen valt en zaken waarbij dat moeilijker is. En zaken die in ieder geval zeer de moeite waard zijn om verder te onderzoeken. Zo kwam het onderwerp alimentatie aan de orde. Ook als (mede) oorzaak van armoede. Bijvoorbeeld wanneer een rechter wel heeft bepaald dat er alimentatie betaald moet worden. Maar wanneer de ex-partner dat toch niet doet.

Ik begrijp wel dat er veel verschillende oorzaken, gronden en redenen kunnen zijn voor het niet betalen van alimentatie. Maar het daarbij laten kunnen we niet. En het probleem van niet betalen, schijnt in Duitsland vele malen minder groot te zijn. Daarom hebben VVD en CDA samen vandaag kamervragen gesteld. Hoe en op welke manier kunnen we aan het innen van alimentatie meer prioriteit geven? Bijvoorbeeld via loonbeslag. En wat kunnen we leren van Duitsland als het gaat om het innen van alimentatie.

Hieronder staan onze vragen:

Vragen van de leden De Lang, Van Gent (beide VVD) en Peters (CDA) aan de minister van Rechtsbescherming en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overinning van alimentatie.

 

1. Heeft u kennis genomen van de petitie van Super Singlemom en hetgeen mevrouw XXXXXXXXXX naar voren heeft gebracht bij het rondetafelgesprek Werkende armen (7 maart 2019)?
2. Bent u het met de VVD en het CDA eens dat het onwenselijk is dat ouders voor wie de rechter heeft bepaald dat ze recht hebben op alimentatie, dit laat of niet krijgen doordat ex-partners niet willen betalen?
3. Bent u bereid een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en gevolgen van hetLandelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (LBIO) meer prioritering te geven aan inning van loonbeslag? Zo ja, op welke termijn kunnen we daar de resultaten van verwachten?
4. Bent u bereid om de problematiek rond de inning van de ouderbijdragen – en een eventuele preferente positie om oplopende schulden te voorkomen – een onderdeel te laten zijn van de kabinetsbrede schuldenaanpak?
5. Wat kunnen we leren van de aanpak die anderen landen hebben voor het innen van alimentatie, zoals in Duitsland?
Posted in: Uncategorized