Regel- en verantwoordingsdruk

Posted on 12 november 2018

1


Vandaag sprak de Tweede Kamer in een zogenaamd wetgevingsoverleg over de (deel)begroting jeugd. Als woordvoerder legde ik in mijn bijdrage de nadruk op vier dingen. Ten eerste de regel- en verantwoordingsdruk. Ten tweede de samenwerking van gemeenten in regio’s. Dan de relatie tussen bestaanszekerheid en jeugdzorg.  En tenslotte de gewenste reikwijdte van onze zorg. Vandaag schrijf ik deze blog over mijn eerste speerpunt. De enorme regel- en verantwoordingsdruk.

Ik was op werkbezoek in Didam. En bezocht een tweetal gezinshuizen. Huizen waar kinderen met toch behoorlijke problemen een zo normaal mogelijke opvoeding krijgen. Het doel van dat bezoek was enig inzicht te krijgen in de regeldruk en bureaucratie waar deze huizen mee te maken hebben. En eerlijk, ik schrok wel. Een bloemlezing uit de zaken waar een gezinshuis mee te maken krijgt:

Uiteraard een jaarlijkse verantwoording aan de inspectie. Medicatie registratie. SKJ registratie. Scholing in verband met SKJ registratie. Behandelplan bespreken met ouders, gezaghebbenden, cliënt en orthopedagoog. Behandelplan evalueren met ouders, gezaghebbende, cliënt en orthopedagoog. Rapportage van dagelijkse gebeurtenissen. Calamiteiten registratie. Gesprekken met cliënt vertrouwenspersoon. Zwembadcontrole (logboek) ook bij opblaasbad. Zwembadcontrole door laboratorium, ook bij opblaasbad.

Alle bonnetjes scannen en verantwoorden. Client tevredenheidsonderzoek (gemeente van woonplaats). Clienttevredenheidsonderzoek (gemeente van gezaghebbende). Per gemeente waar cliënt vandaan komt een andere contract en verantwoordingsprocedure. Per gemeente waar cliënt vandaan komt een ander tarief. Ook door scholen wordt een cliënt tevredenheidsonderzoek geëist. En een gesprek met hun cliënt vertrouwenspersoon. En uiteraard behandelplanbesprekingen bij praktijk en speciaal onderwijs.

Er zijn verschillende tarieven en procedures voor wat betreft zak- en kleedgeld, afhankelijk van de toeleverende instanties. Het zelfde geldt voor bezoekregelingen met ouders, broertjes en zusjes. De organisatie waarmee je werkt moet de geboden zorg uiteraard accorderen. Er moet aanwezigheidsregistratie zijn. Van cliënten uiteraard ook een afwezigheidsregistratie omdat je alleen geld krijgt voor nachten dat een kind daadwekelijk in huis is.

Er moet een legionella logboek worden bijgehouden (ISO-norm). Er moet een koelkasten registratie bijgehouden worden. Zowel qua inhoud als qua temperatuur. Een risico registratie per cliënt. Ondersteuning van de cliënt bij de cliëntenraad. Een medicatieprotocol. Uiteraard een evaluatie van het medicatie protocol. Een ontruimingsoefening. Een evaluatie van de ontruimingsoefening. Een BHV cursus. De inspraak van cliënten moet aantoonbaar worden gemaakt. (Bijvoorbeeld door menulijsten te maken die ook worden opgehangen.)

Ouders en familieleden moeten op de hoogte worden gehouden. Er moet worden bijgehouden dat ouders op de hoogte zijn gehouden. Natuurlijk moet de kwaliteit gewaarborgd worden. Door de instantie waarvoor je werkt via een interne audit. Voor de instantie waarvoor je werkt via een externe audit. Maar natuurlijk ook door pgb instanties en het zorgkantoor. Natuurlijk moeten de regels en de administratie rondom de AVG worden gevolgd en bijgehouden. Moeten de speeltoestellen worden gekeurd en alle indicaties onderbouwd. En natuurlijk moet het leerlingenvervoer worden geregeld en worden verantwoord.

Ik ben niet compleet. Maar dit is wat ik onthouden heb van het werkbezoek. Mijn vraag aan de minister was dan ook of dit echt allemaal nodig is? Of tenminste de dubbelingen er niet uit zouden kunnen. De minister heeft al toegezegd werk te maken van de vermindering van regel- en verantwoordingsdruk. Hij staat in zijn eigen woorden voor ‘Ontregelde Zorg.’ Ik ga het natuurlijk controleren en bijhouden. Maar ik geloof zeker dat het de minister menens is. Toch heb ik de volgende motie ingediend.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het onderzoek Jaarverantwoording Jeugd blijkt dat voor kleine jeugdhulpaanbieders het invullen van de Jaarverantwoording Jeugd zowel de feitelijke als de ervaren administratieve lasten groot zijn,

constaterende dat kleine jeugdhulpaanbieders die in onderaannemerschap werken een stapeling aan verantwoordingslasten ervaren,

constaterende dat uit dat rapport blijkt dat de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd naast de Jaarverantwoording ook nog rechtstreeks aan elke jeugdhulpaanbieder Risico Inventarisaties uitvraagt,

verzoekt de regering de ervaren lasten voor kleine jeugdhulpaanbieders, rond o.a. de jaarverantwoording, te verminderen en hiertoe met een plan te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Deze motie is mede ondertekend door de heer Voordewind van de Christen Unie en mevrouw Kuiken van de PvdA.

Wordt vervolgd. Want met deze gekkigheid moet het snel gedaan zijn.

 

Posted in: Uncategorized