Regionale inkoop jeugdzorg

Posted on 24 september 2018

8


“Eind regiobrede inkoop jeugdzorg”, kopte het Eindhovens Dagblad  op 19 september. Gemeenten die tot voor kort gezamenlijk de zorg voor onze jeugd inkochten, schijnen daar mee te gaan stoppen. Helmond en nog negen gemeenten gaan zelfstandig, dus zonder Eindhoven, verder.

Iedere gemeenteraad is verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdzorg. En samenwerking is soms best moeilijk. Ik weet niet precies waarom gemeenten besloten hebben om niet langer samen zorg in te kopen. Daar kunnen best legitieme of goede redenen voor zijn. Maar in algemene termen heb ik wel zorgen. Ik zou niet willen dat de inkoop zou versnipperen.  Want dat is duur. En zorgt voor meer bureaucratie.

Het lijkt misschien eenvoudig. Maar het is geen eenvoudige klus om zorg in te kopen. Daar is een gedeelde gemeentelijke visie op inkoop voor nodig. En een team van goede en ervaren ambtenaren. Er moeten afspraken gemaakt worden over een inkoopmodel en fatsoenlijke tarieven. En er komt veel (juridisch) overleg bij kijken. Hoe minder van die afspraken er nodig zijn, hoe minder bureaucratie. Hoe helderder en eenduidiger de afspraken over prestaties en tarieven zijn, hoe minder rompslomp. En hoe minder inkoopbureaus er worden opgetuigd, hoe goedkoper het is.

De inkoop van jeugdzorg is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dat is goed. Ik heb vanuit Den Haag dus geen uitgesproken mening over de inkoop van jeugdzorg in regio’s. Maar ik vind (los van de situatie in Zuid Oost Brabant) wel dat gemeenten er goed aan doen die zorg zoveel mogelijk gezamenlijk in te kopen. Want dat scheelt een boel bureaucratie en overhead. Daarom heb ik de volgende vragen aan de minister gesteld.

1.

Heeft u kennis genomen van het bericht dat 21 regiogemeenten in Brabant stoppen met het samen inkopen van ambulante jeugdhulp? 1)

 

2.

Klopt het dat de aanleiding voor het beëindigen van de gezamenlijke inkoop gevonden moet worden in de oplopende tekorten op jeugdzorg en het feit dat de gemeente Eindhoven budgetplafonds gaat invoeren? Zo ja, wat van vindt u hiervan?

 

3.

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat regiobrede inkoop versnipperd raakt? Zo nee, waarom niet?

 

4.

Zou het wetsvoorstel in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten tot samenwerking te verplichten (34857) u in staat stellen om dergelijke regionale inkoop van ambulant jeugdzorg af te dwingen? Zo nee, waarom niet?

 

5.

Bent u bereid om in overleg te gaan met de betrokken gemeenten om te bespreken wat nodig is om de gezamenlijke inkoop van ambulante jeugdzorg in stand te houden?

 

1) Eindhovens Dagblad, “Eind regiobrede inkoop jeugdzorg”, 19 september 2018

 

 

Posted in: Uncategorized