Vier moties die verschil maken

Posted on 27 juni 2018

1


Vandaag heb ik (met anderen) vier moties ingediend. Dat zijn zwaarwegende oproepen of voorstellen aan de regering om iets te veranderen. Deze moties maken wat mij betreft verschil ook. Technisch gezien is het nog even afwachten. Maar, tenzij er hele rare dingen gebeuren, gaan ze het alle vier halen. Vier moties dus. En alle vier gaan ze over schulden en armoede. Motie 1 dwingt schuldeisers mee te werken aan redelijke betalingsregelingen via de gemeente. Motie 2 moet zorgen voor minder uithuisplaatsingen. Motie 3 maakt een einde aan de stapeling van boetes voor mensen die gewoon niet kunnen betalen. Motie 4 moet bijdragen aan de kwaliteit van bewindvoering. Wordt vervolgd!

Motie 1:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sommige schuldeisers niet reageren en/of systematisch weigeren op verzoek van de gemeente mee te werken aan een betalingsafspraak met een schuldenaar in het kader van een schuldhulpbemiddelingstraject;

overwegende dat hierdoor mensen onnodig lang in de schulden blijven zitten en de gemeente kosten moet maken om een schuldeiser uiteindelijk via de rechter te dwingen akkoord te gaan met een regeling;

overwegende dat onwillige schuldeisers verplicht moeten worden om binnen een bepaalde termijn op een betalingsregelingsverzoek te reageren;

verzoekt de regering:

  • te onderzoeken hoe een verplichte reactietermijn op een betalingsregelingsverzoek ingevoerd zou kunnen worden en
  • te onderzoeken hoe weigerachtige schuldeisers gedwongen kunnen worden om op een efficiënte manier mee te werken aan een betalingsregeling

en gaat over tot de orde van de dag,

Peters,

Bruins,

Raemakers,

Gijs van Dijk

Van Brenk

 

Motie 2:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er nog steeds gemeenten zijn die geen afspraken maken met woningbouwcorporaties om uithuiszettingen bij schulden te voorkomen;

constaterende, dat uithuiszettingen naast menselijk leed, leiden tot hoge maatschappelijke kosten, die veel hoger zijn dan de baten;

constaterende, dat in het regeerakkoord is afgesproken dat iedere gemeente een plan van aanpak voor het oplossen van schulden en armoede moet hebben;

verzoekt de regering om met gemeenten af te spreken dat afspraken over het voorkomen van uithuiszetting door woningbouwcorporaties voortaan onderdeel gaan uitmaken van gemeentelijke plannen van aanpak voor het oplossen van schulden en armoede,

en gaat over tot de orde van de dag,

Peters

Bruins

Motie 3:

De Kamer,

 gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat in het regeerakkoord is opgenomen dat de stapeling van boetes vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke premies wordt gemaximeerd;

overwegende dat in de brief betreffende brede schuldenaanpak overwogen wordt de verhogingenpercentages bij het niet betalen van een Wahv-boete niet aan te passen;

overwegende dat ingevolge actielijn 3 van de brief brede schuldenaanpak op het terrein van VWS wordt onderzocht hoe de stapeling van bestuursrechtelijke premies te maximeren en dat het in lijn is met het regeerakkoord om dit ook breder te doen, zoals op het terrein van J&V en de Wahv-boetes;

overwegende dat ook op terreinen als Financiën / de Belastingdienst of Onderwijs / DUO het maximeren van de stapeling van boetes en bestuursrechtelijke premies aan de orde is; 

spreekt uit dat de overheid bij het bestrijden van de schuldenproblematiek niet alleen naar private partijen moet kijken, maar ook kritisch naar de eigen rol


verzoekt de regering de stapeling en ophoging van bestuurlijke boetes – waarbij het sanctionerende karakter van Wahv-boetes overeind blijft – en bestuursrechtelijke premies niet alleen voor het terrein van VWS te onderzoeken, maar zo breed mogelijk en zich in te spannen om de stapeling en ophoging van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premies op zoveel mogelijk terreinen te maximeren, conform letter en geest van het Regeerakkoord;

verzoekt de regering de Kamer op zo kort mogelijke termijn te informeren over de stand van zaken en de aanpak om de stapeling en ophoging van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premies te maximeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Bruins

Raemakers

Peters
De Lange

Motie 4:

De kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat het aantal mensen dat onder bewind wordt gesteld de afgelopen jaren sterk is gestegen.

Overwegende dat de kwaliteit van bewindvoering een grote impact heeft op de financiële en persoonlijke omstandigheden van huishoudens met schulden.

Overwegende dat uit onderzoek blijkt dat gemeenten nauwelijks regie hebben op de kwaliteit van bewindvoering en dat kantonrechters formeel toezicht moeten houden op bewind maar hier onvoldoende in slagen.

Verzoekt de regering in samenwerking met gemeenten en de rechtspraak te onderzoeken hoe het instellen van een diploma en / of keurmerk voor bewindvoerders, waarbij gebruik gemaakt kan worden van bestaande en aanvullende kwaliteitseisen, kan bijdragen aan de kwaliteit van bewindvoering en de regie op de kwaliteit van bewindvoering voor kantonrechters en gemeenten kan verbeteren.

en gaat over tot de orde van de dag

Raemakers

Peters

 

Posted in: Uncategorized