Bijdrage debat over loondispensatie

Posted on 26 april 2018

2


Voor ons ligt de hoofdlijnennotitie die staatssecretaris Van Ark de kamer heeft gestuurd. Het is een eerste uitwerking van het regeerakkoord. Maar daarmee geen wetsvoorstel. Het geeft de hoofdlijnen aan die verder uitgewerkt moeten worden. Het CDA heeft altijd gezegd de notitie en de hieropvolgende notities en zelfs het uiteindelijke wetsvoorstel te beoordelen aan de hand van vijf criteria. Willen werkgevers werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen, dan moet dat voor werkgevers ten eerste eenvoudig zijn. En ten tweede lonend. Willen werknemers daadwerkelijk succesvol in dienst treden, dan moet dat voor werknemers ten derde daadwerkelijk lonend zijn. En ten vierde niet te ingewikkeld. En tot slot moeten de mensen die nu, met welke regeling dan ook in dienst zijn niet worden lastig gevallen met een verandering in voorwaarden. Langs die vijf criteria beoordeelt het CDA de notitie. En langs die meetlat legt het CDA verdere uitwerkingen.

Voorzitter,

Vorige week heeft de kamer een hoorzitting gehouden rondom het thema loondispensatie dat was een interessante en leerzame middag. In elk geval is de conclusie helder dat het thema leeft. En dat alle partijen dezelfde doelstelling hebben. Namelijk mensen aan het werk helpen. Want voorzitter, voor alle duidelijkheid, dat gebeurt nu volstrekt onvoldoende. En als er ooit een tijd is geweest om samen mensen aan het werk te helpen, dan is dat nu. Lukt dat nu niet, dan lukt het nooit meer. En dat is voor het CDA volstrekt onacceptabel.

Voorzitter,

De hoorzitting heeft verder duidelijk gemaakt dat vrijwel alle partijen de criteria van het CDA delen. Eigenlijk is iedereen het eens over het feit dat het voor veel werkgevers wel erg ingewikkeld is mensen in dienst te nemen. Zeker wanneer je als werkgever te maken hebt met verschillende gemeenten. En ook is iedereen het eens over het feit dat werken moet lonen. Men kan bezwaren hebben tegen het middel loondispensatie. Maar vriend en vijand zullen het met het CDA eens zijn dat ieder gewerkt uur wel loont. En vriend en vijand zal het met het CDA eens zijn dat loondispensatie in elk geval voor de werkgever eenvoudiger is dan loonkostensubsidie.

Voorzitter,

Wel heeft het CDA zorgen over de vraag of loondispensatie er niet voor zorgt dat het voor werknemers niet erg ingewikkeld wordt. Anders gezegd, als werknemers zouden vallen onder alle regels die de bijstandswet met zich mee brengt is dat wel het geval. Daarom in tweede termijn een motie en nu alvast enkele vragen:

  1. Is de staatssecretaris bereid met gemeenten in overleg te gaan om een regime te ontwikkelen dat voor mensen met een duurzame arbeidshandicap dat vergelijkbaar is met mensen die via de Wajong met loondispensatie werken?Voorzitter,Tijdens de hoorzitting hebben verschillende partijen aangegeven het vraagstuk rondom loondispensatie te willen depolitiseren. En samen in overleg te willen om te komen tot snelle en praktische oplossingen. Is de staatssecretaris bereid om zo’n overleg te faciliteren? Graag een reactie van de staatssecretaris/.

Voorzitter,Buiten de hoorzitting heb ik de afgelopen dagen gebeld om eens rond te vragen. En ik heb verschillende mensen ontvangen. Vooropgesteld blijft dat iedereen het zelfde doel heeft. Mensen meer dan nu aan het werk te helpen. Het is voor mij volstrekt duidelijk dat als we dat op de huidige manier blijven proberen, dat dat niet lukken gaat. Het CDA is en blijft voorstander van dispensatie. Maar wil wel dat het voor werknemers eenvoudig blijft om aan het werk te gaan. In de woorden van de heer Dannenberg van Divosa: “De bedoeling van het bijstandsregime is dat mensen uit de bijstand stromen, Uit een handicap stromen kan niet. Voor nu is het werk aan de winkel. Voor de staatssecretaris en hopelijk voor zo’n 200.000 arbeidsgehandicapten.

In tweede termijn de volgende motie,

De kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat

  • Werknemers die werken onder loondispensatie niet gehinderd mogen worden door ingewikkelde administratieve lasten.
  • De participatiewet primair bedoeld is als vangnet voor mensen die tijdelijk niet zelfstandig in de noodzakelijke bestaanskosten kunnen voorzien, en niet specifiek ingericht is om mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen te compenseren.
  • Mensen met een Wajong uitkering al werken met loondispensatie.

Verzoekt de regering om:

  • In samenwerking met de VNG en Divosa en cliëntenorganisaties te onderzoeken hoe te komen tot een werkwijze en zeer eenvoudige regels voor mensen die werken met loondispensatie, vergelijkbaar met die voor mensen in de Wajong.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peters (CDA)

Bruins (ChristenUnie)

 

Posted in: Uncategorized