Schriftelijke vragen over toegang WSNP

Posted on 20 februari 2018

3


Schriftelijke vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van SZW over toegang WSNP voor private schuldhulpverleners

  1. Heeft u er kennis van genomen dat verschillende rechtbanken artikel 48 Wet op het consumentenkrediet zodanig interpreteren dat  formele aanvragen tot de WSNP niet ontvankelijk worden verklaard als deze door een private schuldhulpverlenende organisatie worden ingebracht?
  2. Heeft u er tevens kennis van genomen dat dit voor zowel schuldenaren, schuldhulpverleners en gemeenten negatieve gevolgen heeft , zoals een toename van schrijnende schuldsituaties en extra uitvoeringskosten voor schuldhulpverleners en gemeenten?
  3. Kunt u aangeven op grond van welke overwegingen verschillende rechtbanken tot deze niet ontvankelijk verklaringen zijn gekomen?
  4. Realiseert u zich dat de in vraag 1 bedoelde wijze van werken door private schuldhulpverlenende organisaties in het kader van de WSNP tot voor kort een te doen gebruikelijk weg was, waardoor schulden sneller konden worden gesaneerd?
  5. Vindt u het met de CDA-fractie van belang dat mensen met schulden snel uit die situatie worden geholpen, zodat zij weer met een schone lei kunnen beginnen?
  6. Indien u vraag 5 bevestigend beantwoord welke maatregelen zult u dan op korte termijn nemen om private schuldhulpverlenende organisaties weer in de positie te brengen dat zij weer door gemeente kunnen worden gevraagd mensen met schulden in een minnelijk traject te helpen? Zo neen, waarom niet?
  7. Indien hiervoor een wijziging van de wet nodig is, heeft u dan, gelet op de urgentie van deze problematiek, nog andere (wettelijke) mogelijkheden om, in afwachting van een eventueel wetstraject, snel noodmaatregelen te treffen?
Posted in: Uncategorized