Veel mis bij de rotonde?

Posted on 12 november 2013

7


Op maandag 11 november ontving ik, een halfuurtje voor de pers, een exemplaar van een onderzoek dat de lokale afdeling van de Socialistische Partij heeft uitgevoerd rondom ‘de Rotonde’, de belangrijkste reïntegratie-voorziening van de gemeente. De partij stelt dat het onderzoek, dat driekwart jaar geduurd heeft, ernstige zaken naar boven heeft gebracht.

De partij baseert zijn onderzoek op: “diepte-interviews met een tiental (anonieme) bijstandsgerechtigden, een (anonieme) gepensioneerde huisarts, informatie van de lokale afdeling van de FNV en interne documenten die de gemeente en ‘de Rotonde’ hebben verstrekt. Het is mooi wanneer mensen op komen voor een ander. Maar ik vind het jammer dat de Socialistische Partij  een rapport opstuurt naar de pers zonder met iemand van de gemeente of ‘de Rotonde’ te hebben gesproken. Van hoor of wederhoor is op geen enkele manier sprake geweest.

Inhoudelijk spitst het rapport zich toe op vier punten van kritiek. Ten eerste zouden de arbeidsomstandigheden niet goed zijn. Ten tweede zouden werknemers het werk als vernederend en geestdodend ervaren. Vervolgens zouden mensen te lang in uitzichtloze trajecten zitten. En tenslotte zou de communicatie tussen begeleiders en werknemers opener en respectvoller kunnen. Ik wil hier inhoudelijk kort op ingaan.

Arbeidsomstandigheden

Op 1 november ontving ‘de Rotonde’ een brief van de inspectie van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Hierin staat klip en klaar dat alle aandachtspunten voor wat betreft de arbeidsomstandigheden zijn opgelost. Bovendien spreekt de inspectie haar waardering uit over de gedane inspanningen en de genomen structurele maatregelen. Met de arbeidsomstandigheden is volgens de inspectie dus niets mis. En de brief waarin dat wordt bevestigd is in het bezit van de Socialistische Partij. Helaas is dat niet in het rapport terug te vinden. Dat is jammer. En geeft geen volledig beeld van de werkelijkheid.

Kleinerend, eentonig, geestdodend werk en bezigheidstherapie

Werknemers doen bij ‘de Rotonde’ inpak-, productie- en montagewerk. Geen vies, zwaar of gevaarlijk werk. Ook ligt de werkdruk niet onnodig hoog. Veel werknemers geven dan ook aan tevreden te zijn met hun werk. Toch begrijp ik best dat sommige mensen liever ander werk zouden doen. Maar heel eerlijk gezegd is die keuze er niet altijd. Fatsoenlijk en schoon werk is niet kleinerend, niet geestdodend en al helemaal geen bezigheidstherapie. Er is niets mis met productie-, inpak- of montagewerk. Dat het niet bij zou dragen aan de ontplooiing van mensen, zoals de Socialistische Partij dat noemt, kan kloppen. Het doel is dan ook geen zelfontplooiing, maar het bevorderen van kansen op een betaalde baan om onafhankelijk te worden van een uitkering. En daarin zijn we  succesvol.

Lage uitstroom?

Rond de zestig procent van de deelnemers heeft na afronding van de arbeidstraining geen (volledige) uitkering meer nodig. Landelijk gezien zijn dat cijfers waar we ons absoluut niet voor hoeven te schamen. Zeker niet gezien de doelgroep die af en toe een behoorlijke achterstand tot de arbeidsmarkt heeft. De Socialistisch Partij stelt in haar rapport dat de lengte van de trajecten van maximaal zes naar maximaal drie maanden terug zou moeten. Dat is inderdaad een keuze. Maar de relatief hoge uitstroom naar werk zal er zeker lager door worden. Werk en een zinvolle dagbesteding is voor iedereen belangrijk. En om de kans op werk te vergroten zijn arbeidsritme en het behouden van werknemersvaardigheden erg belangrijk. En daar zorgt ‘de Rotonde’ voor.

Respectvoller communiceren? 

Uit het rapport zou blijken dat de communicatie richting werknemer opener en respectvoller zou moeten. Respect en openheid zijn inderdaad voorwaarden voor goede communicatie en dienen van twee kanten te komen. Misschien gaat dat inderdaad wel eens fout. Van twee kanten. Het is jammer wanneer klachten over slechte communicatie anoniem en via de partij en de pers naar boven komen. Problemen kunnen eenvoudiger worden opgelost. Er bestaan binnen ‘de Rotonde’ net zoals binnen elk ander bedrijf gewoon vertrouwenspersonen en klachtenprocedures. Laten we die dan ook gebruiken.

Conclusie

‘De Rotonde’ is een succesvolle voorziening. Een voorziening waarbinnen heel erg veel goed gaat. En waarbinnen sommige dingen beter kunnen. Aan verbeterpunten moet altijd gewerkt worden. En in het rapport van de Socialistische Partij staan best enkele verbeterpunten. Maar ik vind het jammer dat een mooi project onterecht in een negatief daglicht komt te staan. En ik vind het helemaal jammer dat een zo kritisch rapport zonder hoor en wederhoor via de pers naar buiten wordt gebracht. Dat vind ik een gemiste kans er met zijn allen iets nog beters van te maken. In het belang van mensen die weer aan het werk zullen moeten.

Posted in: Uncategorized