Waar voor ons belastinggeld?

Posted on 18 januari 2012

0


Sinds 1998 zijn er vele miljarden extra besteed aan publieke diensten. Is de kwaliteit daardoor ook verbeterd? Die vraag stelde het SCP aan de orde in een rapport dat 11 januari verscheen. Het antwoord was ontluisterend: niet of nauwelijks.

Het Sociaal Cultureel Planbureau is een onderzoeksinstituut dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan regering, overheidsinstanties en maatschappelijke instellingen. Met onderzoeken en publicaties wil het Planbureau een bijdrage leveren aan het publieke en maatschappelijk debat.

Met een van haar laatste publicaties “Waar voor ons belastinggeld“, waarin de vraag aan de orde komt of de extra investeringen in publieke diensten ook rendement opleveren, is het met dat debat in elk geval gelukt. Vooral het onderwijs reageerde fel. De conclusies van het SCP werden, in mijn ogen deels terrecht, ongenuanceerd, simplistisch en soms eenzijdig genoemd.  Er gaan bijvoorbeeld minder jongeren zonder diploma van school, het aantal zittenblijvers is gedaald en er gaan veel meer scholieren naar havo en vwo.

Dat neemt niet weg dat het onderzoek van het SCP ook door het onderwijs serieus genomen moet worden. Het is goed dat gekeken wordt naar het rendement van ingezet belastinggeld. Het zou instellingen sieren wanneer er, ondanks de terrechte kanttekeningen bij het rapport, gedicussieerd zou worden over de inhoud van de conclusies.

Ook de gemeente Oss gaat meer dan voorheen letten op het rendement van bijvoorbeeld subsidiegelden. Met subsidiegelden “kopen” we tenslotte geen activiteiten, we kopen oplossingen en meetbaar positieve (maatschappelijke) effecten. Het rapport van het SCP laat op zijn minst zien dat dat onderzoeken niet eenvoudig is. Maar zeker in tijden van schaarser wordende middelen wordt het steeds belangrijker aan te tonen dat we “Waar krijgen voor ons belastinggeld”.

Posted in: Uncategorized